Realizacja Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych

W związku z wejściem życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (,,RODO” lub „Rozporządzenie”), informujemy Panią/Pana, na jakich zasadach przetwarzane są dane osobowe oraz zapewniamy, że dochowujemy wszelkich starań by dbać o ich bezpieczeństwo.

Spełniając wynikający z przepisów RODO obowiązek informacyjny, informujemy Panią/Pana, że: 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie przy ul. Puckiej 11, 84-200 Wejherowo. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@zarzaddrogowy.pl.

 • Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Raulin. Kontakt: poprzez sekretariat pod numerem +48 587743280 lub bezpośrednio +48 884698888 w godzinach pracy Zarządu, adres email: sekretariat@zarzaddrogowy.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu
  a) nawiązanie i podtrzymanie relacji służebnych między użytkownikami dróg powiatowych z naszą jednostką
  b) zamawianiu usług i realizacji umów miedzy naszą instytucja a kontrahentem;
  c) sporządzanie, przechowywanie i prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji – nasz obowiązek prawny;
  d) prowadzenie rejestru korespondencji - nasz prawnie uzasadniony interes związany z dokumentowaniem okoliczności wykonania umowy oraz umożliwieniem dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
  e) obsługa należności (w tym z użyciem zautomatyzowanego podejmowania decyzji) - nasz prawnie uzasadniony interes polegający na egzekwowaniu należności i zapobieganiu zwiększania zaległości;
  f) wysyłanie informacji za zgodą – Twoja zgoda na przetwarzanie;

 • W opisanym powyżej celu możmy przetwarzać w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: (I) imię i nazwisko, (II) adres zamieszkania, (III) inny adres do korespondencji, (IV) numer telefonu, (V) adres e-mail, (VI) nr dokumentu tożsamości, w szczególnych przypadkach inne np.: (VII) nr działki, (VIII) dane geodezyjne itp.

 • Dodatkowo, obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

 • Pani/Pana osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Panią/Panem umowy, lub do momentu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowy może być uzależniony od innych przepisów prawa.

 • W celu zapewnienia najwyższej jakości usług Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, w tym przede wszystkim dostawcom usług bankowych, ubezpieczeniowych, podmiotom zapewniającym obsługę płatniczą transakcji. Ponadto, możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe uprawnionym organom państwa polskiego na ich żądanie.

 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych przepisami RODO), ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 • Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia.

 • Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane nam dobrowolnie, przy czym zgromadzenie przez nas tych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz jej wykonywania lub procedowania Pani/Pańskiej sprawy. Brak podania tych danych osobowych może skutkować tym, że nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowy lub procedować sprawy Pani/Pana dotyczącej, a w konsekwencji nie będzie Pani/Pan mogła/mógł korzystać z usług świadczonych przez nas.

Jednocześnie, zapewniamy Panią/Pana, że wejście w życie przepisów RODO nie spowoduje zasadniczych zmian w relacji z naszym urzędem.

Dziękujemy i pozdrawiamy!